TÜZÜK

İZMİR FİLM VE TELEVİZYON YAPIMCILARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

MADDE 1 – DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı, “İzmir Film ve Televizyon Yapımcıları Derneği”dir. Bu tüzük metni içerisinde, dernek adı, Yapımcılar Derneği, Dernek veya İFTYD olarak da anılacaktır. Derneğin merkezi İzmir’dir ve şubesi açılmayacaktır.

MADDE 2 – DERNEĞİN YASAL DURUMU

İFTYD “kâr amacı gütmeyen mesleki” bir dernektir. Dernek gelirleri veya faaliyetlerinin hiçbir kısmı veya bölümü herhangi bir üye şirket veya bireysel üye yararına kullanılamaz. Dernek çalışanları (sekreter, muhasebe vb. hariç) Yönetim Kurulu üyeleri, komisyon başkan ve üyeleri herhangi bir ücret almadan, gönüllülük esasına göre görevlerini ifa edeceklerdir. Dernek coğrafi olarak, ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyet gösterir.

MADDE 3 – AMAÇ VE HEDEFLER

İzmir Film ve Televizyon Yapımcıları Derneği, İzmir merkezli olarak Ege Bölgesinde film ve televizyon endüstrisi ve film kültürünü yaymak, geliştirmek amacıyla kurulmuş bir dernektir.

 

İFTYD’nin amaç ve hedefleri:

 • İzmir’ in bir film endüstrisi alanı olması için aktif olarak tanıtılmasını sağlamak
 • Film ve televizyon yapımcılarını ve içerik veya hizmet üretimi ya da ticaretiyle sektörün bileşeni olan meslek profesyonellerini bir araya getirmek;
 • Bölgedeki yapımcılar arasında bir ağ oluşturarak, mesleki iletişimi sağlamak,
 • Eğitim faaliyetleri düzenlemek ve yapım kaynakları arasında bağlantılar kurarak yerel filmlerin yapım değerini arttırmak,
 • Ticari potansiyeli yüksek görsel-işitsel eserler oluşturan yerel yapımcıları korumak, teşvik ve temsil etmek. (Dernek “ ticari potansiyeli olan görsel-işitsel eser “den; bir endüstri olarak sinemanın geniş bir istihdam yaratmasına, İzmir’ in ulusal ve uluslararası alandaki imajını geliştirmeye katkıda bulunan, bölgeye yatırım çekerek ekonomik değer yaratılması üzerinde pozitif bir etki yaratan eseri kasteder.)
 • Görsel-işitsel eserlerin üretilmesini sağlamak ve dolayısıyla bölgesel kültür endüstrisini geliştirmek, yaymak, bölgede bir kültür döngüsü ve ekonomisi oluşturmak. Ege Bölgesinin tüm kaynaklarını bütüncül bir yaklaşımla ele alarak, “film ve televizyon yapım destinasyonu ve lokasyonu” olarak değerlendirmek,
 • Sektördeki diğer derneklerle değişimi ve dayanışmayı teşvik etmek için ulusal, uluslararası düzeyde bağlar kurmak,
 • Yüksek ticari potansiyele sahip filmlerinin üretimini teşvik etmek için tasarlanmış stratejik düşünmeyi geliştirmek,
 • Profesyonel hedefleri dernek amaçları ile paralellik arz eden küçük prodüksiyon şirketlerinin gelişimine yardımcı olmak ve teşvik etmek,
 • Üyelerinin mesleki sözcüsü olmak ve ulusal ölçekte teşvikler sağlamak, vergi, yasal ve ekonomik çıkarlarını savunmak,
 • Bölgeyi ulusal ve uluslararası film piyasasında endüstriyel olarak pazarlamak üzere kentin diğer temel unsurları ile işbirliği içinde “film komisyonu” kurulması için gerekli faaliyetleri yürütmektir.

 

MADDE 4 – DERNEĞİN BELİRTİLEN AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİREBİLMESİ İÇİN YAPACAĞI ÇALIŞMALAR

 • Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,,,Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla finansal kaynaklar yaratma, yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 • Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi teşekküller, işletmeler kurmak ve işletmek,
 • Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 • Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 • Uluslararası faaliyette bulunmak, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 • Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

 

MADDE 5 – ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

5-1 Üyelik Şartları ve Tanımlar:

İFTYD üyeliği, gelirlerinin büyük bölümünü; sinema, televizyon vb. görsel sanatlar ve medya üretim sektöründe yaptığı üretimden elde eden tüm özel ve tüzel kişilere ve bu tüzel kişiliklerdeki çalışanlara açıktır.

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğin “asil” üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile “onursal üye” olarak kabul edilebilir.

5-1-1 Üyelikler “asil” ve “onursal üye” olarak iki gruba ayrılmıştır.

5-1-2Asil Üye” kategorisi; yapımcı olarak video / film / dijital medya üretim sektöründe aktif olarak üretim yapan şirketlere ve film üretim sürecinin farklı aşamalarında sanatsal veya teknik emekleri ile katkıda bulunan bireysel üyelere açıktır.

5-1-3 “Onursal Üye” kategorisi, video / film / dijital medya üretim sektörünün yanısıra film üretim süreci dışında yer alsa bile sektöre dair çalışmalar yapan akademisyenler ile sektöre tedarikçi olarak destek hizmetleri veya katkı sunan birey ve şirketlere açıktır. ( konaklama, yeme-içme, ulaşım hizmetleri vb.)

5-1-4 Üyelik yükümlülük ve gereklerini tam yerine getiren tüm üyeler eşit haklara sahiptirler.

5-1-5 Dernek üyesi bir şirketin “çalışanları” da; dernek yönetim kurulu tarafından belirlenen üyelik başvurusu onayı ve aidat ödemelerini ayrıca yapmaları şartıyla; dernek faaliyetlerinden haberdar olmak ve dernek üyeliğinin sağladığı tüm haklardan yararlanmak için, derneğe bağımsız olarak üye olabilirler. Genel kurulda her üyenin bir (1) oy hakkı vardır ve her üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Bu sebeple herhangi bir firma, tüzel kimliği ile derneğe üye olduğunda ve oylama gerektiren durumlarda tüzel üyelerin sadece bir (1) oy hakkı olacaktır.

5-1-6 Tüm üyelik başvuruları, Başkan Yardımcısı aracılığıyla derneğe sunulur ve Yönetim Kurulu onayı ile tamamlanır.

5-1-7 Dernek üyeliğinin gerçekleştiği tarih, üyenin yıllık aidat ödeme tarihi olarak kabul edilir ve bu tarih üzerinden yıllık yenileme işlemi yapılır.

5-2 Üyeliğe Giriş

Beşinci madde girişinde belirtilen şartlara uyan gerçek veya tüzel kişiler, Üyelik Başvuru Formu’ nu usule uygun ve yazılı olarak doldurarak Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na bildirirler. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılan üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok “otuz” (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeliğin kabulünün veya reddinin görüşüldüğü oturumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin 2/3 çoğunluğunun bulunması şarttır. Üyeliğin kabulü veya reddi, Yönetim Kurulunda toplantıyla katılanların dörtte üç çoğunluğuyla karar verilir. Talep olumlu bulunur ise istek sahibi “Asil Üye” sıfatı ile üye defterine yazılmakla üyelik sıfatı kazanılır.

5-3 Üyelikten Çıkma

Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla istifa hakkına sahiptir. İstifalar Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı olarak yapılır. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Şöyle ki; ayrılan üyenin mali sorumluluğu, ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve ayrıldığı dönem sonuna kadar olan tüm ödentilerini öder.

5-4 Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyesi, aşağıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde ve yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

5-4-1 Genel Kurul’un kabul ettiği aidatı kendilerine yapılacak yazılı ihbara rağmen, tebliğ-tebellüğ tarihinden itibaren 3 ay süresince ödemeyen ve aykırı hareket etmeye devam eden üyeler. Söz konusu ödentiler, üyeler tarafından, en geç olağan genel kurul toplantısının yapılacağı tarihten bir (1) ay öncesine kadar ödenmiş olmalıdır.

5-4-2 Dernek üyesinin, Derneğin kuruluş tarihinden itibaren üç yıl geçmiş olmasına rağmen, halen başka rakip veya benzer kuruluşun yönetim kurulu üyesi olması veya benzer bir organının üyesi olması veya Derneğin kurulmasından sonraki bir zamanda rakip veya benzer bir başka kuruluşun yönetim kuruluna veya benzer bir organına üye olarak seçilenler,

5-4-3 Derneğin verdiği görevlerden sürekli kaçınmak,

5-4-4 İlgili Yasalar ile belirtilen dernek üyesi olarak kalamayacaklar,

5-4-5 Herhangi bir suçtan beş yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlar,

5-4-6 Rüşvet, zimmet gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler,

5-4-7 Kanunla yasaklanan dernekleri kurmak veya idare etmek suçundan kesin hüküm giymiş olanlar ve kanuni ehliyetini kaybedenler,

 • Derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunmak.
 • Dernek faaliyetleri ile ilgili olarak genel kurul ve yönetim kurulunca alınan kararlara uymamak.
 • Üyelik için gerekli koşulları kaybetmek. Sektörden ayrıldığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişiliklerin üyelikleri düşer. Temsil ettiği firmadan ayrıldığı tespit edilen üyenin üyeliği düşer.
 • Dernek faaliyetlerine karşı kayıtsız kalmak, özürsüz olarak genel kurul toplantılarına, dernek faaliyetleri çerçevesinde oluşturulan çalışma gruplarına ve komisyonlara ya da dernekçe düzenlenen diğer toplantılara kararlaştırıldığı şekilde katılmamayı alışkanlık haline getirmek

Yukarıda belirtilen hususlara uymadıkları belirlenen üyeler, Yönetim Kurulu’nun salt çoğunlukla vereceği karar üzerine üyelikten çıkarılırlar. Dernek üyeliğinden çıkarılan üyenin, karara karşı Genel Kurul’da itiraz etme hakkı saklıdır.

 

MADDE 6 – SEÇİMLER VE DERNEK GÖREVLİLERİ

6-1 Seçimler:

Seçimler, 2 (iki) yılda bir Kasım ayında yapılır.

6-2 Oylama:

Oylamalar “gizli oylama” veya “açık oylama” metodu ile yapılacaktır; Oy pusulaları, derneğin tüm oy yeterliliğine sahip olan tüm üyelerine dağıtılacaktır. “Oy yeterliliği” aidat borcu olmayan ve derneğin tüzüğünde belirlenmiş amaç ve şartlara uygun faaliyet gösteren üyeliği ifade eder. Bir şirket veya kuruluşun birden fazla temsilcisinin dernek üyeliklerinin bulunması durumunda, her üye kuruluşun bir oy hakkı vardır ve oyları “ 1 (bir) oy” olarak hesaplanır.

6-3 Seçilmiş Yöneticiler:

Bunlar bir (1) Başkan, bir (1) Başkan Yardımcısı, bir (1) Sekreter , bir (1) Sayman ve 1 (bir) Üye’den oluşturulacaktır.

6-3-1 Görev Yeterliliği:

Derneğin yönetimine aday olmak için, bir kişinin en az bir yıllık İFTYD üyeliğini tamamlamış, yıllık dernek aidatlarını zamanında ödemiş, bu süre zarfında en az bir komisyonda görev almış olması gerekir.

6-3-2 Görev Süresi:

Seçilen tüm İFTYD yöneticilerinin görev süresi; iki yılda bir, Kasım ayında yapılan dernek genel kurulunu müteakip, 24 aylık dönemler olarak belirlenmiştir. Hiçbir yönetici, aynı pozisyonda 3 (üç) dönemden fazla görev alamaz.

6-4 İdari Müdür:

Dernek; günlük faaliyetlerin yerine getirilmesi için, bir idari müdür istihdam edebilir. Bu kişi, Yönetim Kurulu‘nun takdirine bağlı olarak, kurulun tespit ettiği görevleri yerine getirecek bir temsilcisi de olabilir. Bu görevler, üyelik veri tabanının güncel tutulması, dernek üyeleri veya diğer kişiler arasında iletişimi kolaylaştırmak amacıyla bir web sitesinin kurulup yönetilmesi, posta işlemleri, toplantı bildirimleri veya İFTYD arşivlerin gözetimi olarak tanımlanabilir.

6-5 Seçilmiş Yöneticilerin Görevleri:

6-5-1 Dernek Başkanı: Derneği resmi olarak temsil eder ve genel başkanlık görevini yürütür. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık ettiği gibi, aynı zamanda Yönetim Kurulu’nun, diğer komitelerin re’sen üyesidir. Gerektiğinde yeni komiteler tayin edebilir ve seçilmiş komite üyelerini uygun görülen başka görevlere de atayabilir.

6-5-2 Başkan Yardımcısı:

Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapacaktır; Başkan’ın yokluğunda; hem Yönetim Kurulu toplantılarına, hem de üyelerin geneline başkanlık edecek ve başkanlık görevlerini geçici olarak üstlenecek ve makamına vekâlet edecektir. Başkanın istifası veya görevden alınması durumunda, yeni başkanın seçimine kadar olan sürede başkana tanınmış yetkileri kullanıp görevleri ifa edecektir.

6-5-3 Sekreter / Sayman:

Derneğin tüm gelir ve giderlerle ilgili kayıtlarını tutar ve ilgili hesap defterlerini muhafaza eder. Yönetim Kurulu üyesi olarak hizmet eder. Başkanın talebi ve Yönetim Kurulu’nun onayı şartıyla; tanınmış bir banka veya finans kurumunda, dernek adına hesap açma, para yatırma / çekme; derneğe ait tahsilatları ve ödemeleri yapma; Başkan ve/veya Yönetim Kurulu tarafından talep edilen zamanlarda işlemlerin bir raporunu oluşturma; Dernek tarafından verilen tüm çek ve ödemeleri imzalama görevlerini yerine getirir. Ayrıca Başkan tarafından konuyla ilgili verilen diğer görevleri ifa edecektir.

 

MADDE 7 – DERNEK ORGANLARI

 • Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu mevcut genel kurul üyeleri arasından ve genel kurulca; beş (beş) asıl ve beş(beş) yedek üye olarak seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. Yönetim kurulu, tüm yönetim kurulu üyelerinin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 • Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 • Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 • Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 • Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
 • Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 • Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 • Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 • Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 • Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 • Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 • Görev Dönemleri: Yönetim Kurulu üyelerinin görev dönemi, genel kurul zamanına denk gelen yirmidört (24) aylık dönemler halinde olacaktır.
 • Kuruldan Çıkarılma. Bir Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu toplantılarındaki aşırı devamsızlık (üçten fazla) ve Kurul tarafından belirlenen diğer haklı nedenlerle veya geri kalan Kurul üyelerinin salt çoğunluğu ile üyelikten düşürülebilir.
 • Dernek Yönetim Kurulu toplantıları, ayda bir kez dernek merkezinde yapılır. Gerek başkanın gerek herhangi bir yönetim kurulu üyesinin çağrısıyla da; herhangi bir zaman ve yerde de gerçekleştirilebilir.
 • Bir Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda alınan kararlar, Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu mevcut olmadığı sürece bağlayıcı olmayacaktır.
 • Yönetim Kurulu’nca, herhangi bir üyeden, Yönetim Kurulu toplantılarına katılması istenebilir.

 

 • Denetim Kurulu:

7-2-1 Denetim kurulu, “üç asıl ve üç yedek üye” olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

7-2-2 Denetim kurulu, derneğin; tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını; dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve iki yılda bir toplandığında da genel kurula sunar. Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 • Danışma Kurulu:

Dernek üyesi olan tüm eski İFTYD Yönetim Kurulu üyeleri arasından, iyi bir çalışma siciline sahip, ilgi gösteren ve çalışma isteğini belirten kişilerden ve Yönetim Kurulu’nca oluşturulur. Genel Kurulca “üç asıl ve üç yedek üye” olarak seçilir. Danışma Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde; genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağırılır. Danışma Kurulu, Dernek Başkanı’nın takdirine bağlı olarak toplanır.

Danışma Kurulunun Görev ve Yetkileri:

 • Danışma Kurulu’nun görevi, tüm üyelere ve bir bütün olarak Derneğe, onların yararlanabileceği belirli uzmanlık alanları kazandırmak üzere Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmaktır.
 • Danışma Kurulu, yetkisiz ve kararları sadece tavsiye niteliğinde olan bir kuruldur. Üyeleri, ne özel bir oy hakkına; ne de Dernek politikaları, faaliyetleri üzerinde bir etki ve yaptırım imtiyazına sahiptir.

MADDE 8 – KOMİTELER

Komiteler; İFTYD Yönetim Kurulu tarafından ihtiyaca yönelik olarak belirlenir ve tayin edilir. Bu komiteler; mevzuat, program, üyelik, iletişim, iş ve özel etkinlikler gibi konularda olabilir. Tüm bu komiteler; Dernek tarafından tasarlanan “İzmir Film Komisyonu”nun vücut bulması için tavsiye kararlarını da oluşturur.

 • Mevzuat Komitesi:

Mevzuat Komitesi, en son yapılan Genel Kurul’a katılmış dernek üyeleri arasından, Yönetim Kurulu’nca ve “iki asıl ve iki yedek üye” olarak atanır. Mevzuat Komitesi asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Yönetim Kurulu tarafından yedek üyeler göreve çağrılır. Komite; Dernek iç işleyişi ile ilgili; içtüzük, yönetmelik, yönerge ve görev tanımı oluşturulması ve geliştirilmesinden sorumludur. Ayrıca, dernek üyelerini ve sektörü ilgilendiren mevzuat değişikliklerini izler; endüstriyi etkileyen olay ve gelişmeler hakkında olağan oturumlarda düzenli olarak bilgi ve rapor verir. Mevzuat ve Hukuk Koordinatörü yönetiminde faaliyet gösterir, aldığı kararlar ve yaptığı öneriler Yönetim Kurulu’nca ivedilikle ele alınır, gerektiğinde içtüzük hükümlerine eklenir veya tüzük tadilatına gidilir.

 • Program Komitesi:

Program Komitesi, en son yapılan Genel Kurul’a katılmış dernek üyeleri arasından, Yönetim Kurulu’nca ve “iki asıl ve iki yedek üye” olarak atanır. Program Komitesi asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Yönetim Kurulu tarafından yedek üyeler göreve çağrılır. Genel Kurul üyelerine yönelik aylık bilgilendirme programının planlanması ve içeriğinden sorumlu olacaktır. İletişim Koordinatörü yönetiminde faaliyet gösterecek ve kararları tavsiye niteliğinde olacaktır.

 • Üyelik Komitesi:

Üyelik Komitesi, en son yapılan Genel Kurul’a katılmış dernek üyeleri arasından, Yönetim Kurulu’nca ve “iki asıl ve iki yedek üye” olarak atanır. Üyelik Komitesi asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Yönetim Kurulu tarafından yedek üyeler göreve çağrılır. Derneğe yeni üyelerin kazandırılması, kaydı ve İdari Müdür ile birlikte bu kayıtların düzenli tutulmasından sorumlu olacaktır. Genel Sekreter yönetiminde görev yapacak ve kararları tavsiye niteliğinde olacaktır.

 • İletişim Komitesi:

İletişim Komitesi, en son yapılan Genel Kurul’a katılmış dernek üyeleri arasından, Yönetim Kurulu’nca ve “iki asıl ve iki yedek üye” olarak atanır. İletişim Komitesi asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Yönetim Kurulu tarafından yedek üyeler göreve çağrılır. Derneğin Web Sitesinin bakımı ve diğer on-line iletişim portal güncellemelerden sorumlu olacaktır. İletişim Komitesi ayrıca, derneğin ve sinema endüstrisinin bölgede tanıtılması, geliştirilmesi için tasarlanmış stratejik ve taktik planlama, geliştirme programlarının oluşturulması ve yürütülmesinden sorumlu olacaktır. Gerektiğinde aynı amaçlar için bölgesel ve ulusal düzeydeki faaliyetlere de katılabilecektir. Derneğin bölgede tanıtılması ve bilinirliğinin sağlanmasından; üçüncü taraflarla temas kurularak derneğin talep ve önerilerinin aktarılmasından; onlardan gelecek talep ve önerilerin değerlendirilmesinden; genel kurul toplantısı ve aylık bilgilendirme toplantılarının program, planlanma ve içeriğinden; derneğin ve oluşturulacak “film komisyonu”nun web sitesi ile portalının iletişimi, bakımı ve diğer on-line iletişim güncellemelerinden sorumlu olacaktır. Dernek Kurumsal İlişkiler Koordinatörü ile Genel Sekreter’in yönetiminde faaliyet gösterecek ve kararları tavsiye niteliğinde olacaktır.

 • Sanatsal, Kültürel ve Özel Etkinlikler Komitesi:

En son yapılan Genel Kurul’a katılmış dernek üyeleri arasından, Yönetim Kurulu’nca ve “iki asıl ve iki yedek üye” olarak atanır. Komite asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Yönetim Kurulu tarafından yedek üyeler göreve çağrılır. Sanatsal, Kültürel ve Özel Etkinlikler Komitesi; festival, yarışma v.b. gibi her türlü sosyal ya da özel etkinliklerin dernek tarafından öngörülmesi, önerilmesi, tasarlanması, planlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi ve yürütülmesi tavsiyelerini geliştirerek Yönetim Kurulu’na aktarır. Dernek üyelerinin gerçekleştireceği etkinliklere kurumsal katkı sunar. Özel Etkinlik Koordinatörleri yönetiminde faaliyet gösterecek ve kararları tavsiye niteliğinde olacaktır.

 • İş, Kaynak Geliştirme ve Yönetimi Komitesi:

En son yapılan Genel Kurul’a katılmış dernek üyeleri arasından, Yönetim Kurulu’nca ve “iki asıl ve iki yedek üye” olarak atanır. Komite asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Yönetim Kurulu tarafından yedek üyeler göreve çağrılır. Derneğin film ve televizyon yapımı odaklı iktisadi teşekkül ve ticari işletme prosesleri ile ilgili öneri getirilmesinden; Derneğin ve sinema endüstrisinin bölgede tanıtılması ve geliştirilmesi için tasarlanacak stratejik ve taktik planlamadan; özellikle kentte ve sektörde tüm dezavantajlı grupların işşizliğini önlemeye yönelik istihdam arttırıcı iş ve kaynak geliştirme program ve projelerinin oluşturulması ve yürütülmesinden; sorumlu olacaktır. Genel Sekreter koordinatörlüğünde faaliyet gösterir ve kararları tavsiye niteliğindedir.

MADDE 9 – DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

9-1 Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

 • Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 • Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün (30) içinde olağanüstü toplanır.
 • Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Kasım ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
 • Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır.
 • Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine bir Sulh Hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

9-2 Çağrı Usulü:

 

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

9-2 Toplantı Usulü

 

9-2-1 Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

9-2-2 Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 

9-2-3 Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 

9-2-4 Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 

9-2-5 Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hâzirûn listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 

9-2-6 Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

 

9-2-7 Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

9-2-8 Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulunun temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

 

9-2-9 Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

9-3 Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

 

9-3-1 Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

 

9-3-2 Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

 

9-3-3 Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

 

9-3-4 Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

 • Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

 

9-4-1 Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

 

9-4-2 Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 

 • Dernek organlarının seçilmesi,
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 • Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi
 • Derneğin bir federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 • Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 • Derneğin vakıf kurması,
 • Derneğin fesih edilmesi,
 • Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 • Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

MADDE 10 – ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Dernek üyesi gerçek ve tüzel kişiler, Derneğe karşı bu tüzükte yazılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri koşulu ile Derneğin tüm çalışma konu ve sonuçlarından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptirler.

Dernek üyeleri, dernek tüzüğünün yanı sıra İFTYD İyi Tanıtım İlkeleri’ne ve Rekabet Kanunu ile onun alt mevzuatında belirtilen ve bu mevzuata uyum amacıyla hazırlanan “İFTYD – Rekabet Kurallarına Uyum Kılavuzu”na uygun davranmak ile yükümlüdür. Bu yükümlülüklere aykırı davrandığı anlaşılan üyelerin, Genel Kurul haricinde, ilgili Dernek faaliyetine çağrılması Yönetim Kurulunun inisiyatifindedir.

Üyelerin, tüzükte açıkça belirtilmiş yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeleri zorunludur.

Dernek yetkili organlarının, mevzuata, Derneğin amacına ve çalışma konularına uygun doğrultuda alacağı karar ve buna dayalı faaliyetlerini desteklemek ve gereklerini yerine getirmek; Genel Kurulca kabul edilen kararlara uymak üyelerin temel yükümlülüklerindendir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüğünde, içtüzüğünde ve işleyişe yönelik kaleme aldığı metinlerde; üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep aile zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe, eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

Her üyenin Genel Kurul’da 1 (Bir) oyu vardır. Gerçek kişi üyeler, oylarını bizzat; tüzel kişi üyeler ise tüzel kişilik yönetim kurulunun kararı ile atanmış temsilcileri aracılığı ile kullanır.

MADDE 11 – DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

 • Yıllık üyelik aidatları; (Üyelik aidatları ilk Genel Kurul tarafından yıllık olarak belirlenir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Üyelik aidatları yıllık tam olarak bir defada ödenir, kısmi olarak ödenemez. Yıllık aidat dönemi, üyenin derneğe kabul edildiği tarihten bir sonraki kayıt yıldönümüne kadar olan süredir. Üyelik aidatını ödeme tarihinden itibaren 90 gün geciktiren üyelere, üyeliğinin düşeceği üyeye e-posta ile yazılı olarak bildirilir ve 15 günlük süre içinde aidatını ödemesi istenir. Üye buna rağmen ödeme yapmaz ise Dernek Yönetim Kurulu onayı ile üyelikten çıkarılır. Üyeliği sonlandırılan üye, derneğe tekrar katılmak isterse eksik veya yeni aidat ücretlerini tamamen ödemesi ve resmi üyelik başvuru sürecini yeniden tamamlaması gerekir.)
 • Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 • Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 • Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 • Diğer gelirler.

MADDE 12 – DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliği’nin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst-üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesinin açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

12-1 Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tutulur.

12-2 Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 • İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

12-2-1-1 Karar Defteri:

Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

12-2-1-2 Üye Kayıt Defteri:

Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

 • Evrak Kayıt Defteri:

Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

 • İşletme Hesabı Defteri:

Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 • Alındı Belgesi Kayıt Defteri:

Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 • Demirbaş Defteri:

Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

                   Alındı Belgesi, Kayıt Defteri ile Demirbaş Defteri’ nin tutulması zorunlu değildir.

 • Bilanço Esasında Tutulacak Defterler ve Uyulacak Esaslar Aşağıdaki Gibidir:

12-3-1:

12-2-1 bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

 

 • Yevmiye Defteri ve Büyük Defter:

Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

12-4 Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

12-5 Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

12-6 Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

12-7 Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

12-8 Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

12-9 Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

12-10 Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

MADDE 13 – BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

13-1 Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

13-2 Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

13-3 Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

13-4 Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 14 – TEMSİLCİLİK AÇMA

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

MADDE 15 – DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 16 – DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 17 – DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

17-1 Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İzmir Film ve Televizyon Yapımcıları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 18 – TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 19 – DERNEK POLİTİKASI VE İLKE DEĞİŞİKLİKLERİ

Dernek Yönetim Kurulu, mevcut dernek tüzüğünün yanı sıra, hem derneğin hem Kurulların hem de Komitelerin operasyonları ve fonksiyonları üzerinde, bağlayıcı gücü olan yeni kurallar oluşturabilir. Yeni politika ve ilkeler, bu tüzük içeriğine ve derneğin kuruluş amacına uygun olması şartıyla salt çoğunluğun sağlandığı bir Yönetim Kurulu toplantısında oluşturulabilir veya değiştirilebilir.

MADDE 20 – HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda; Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 

Adı ve Soyadı – Unvanı – İmzası:

 

1 Fehmi Toğrul – Genel Başkan –

2 Yasemin Güngör – Genel Başkan Yardımcısı –

3 Erdinç Metin – Genel Sekreter –

4 Osman Ekrem Korkmaz – Sayman –

5 Yusuf Saygı – Üye –

6 Tahsin İşbilen – Üye –

7 Fatih İşci – Üye –

8 Onur Dalaman – Üye –

9 Nil Örge Aşan – Üye

10 Göker Göktepe – Üye

11 M. Kortan Tümerdem – Üye

12 A. Kerem KABAN – Üye

13 İbrahim BEKTAŞ – Üye

 

Bu tüzük 20 (Yirmi) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir. Toplam 18 sayfadır.

Yorum yapın